Финасов одит на фирма

Основна роля на финансовия одит е независимо и професионално да потвърди верността на финансовите отчети на предприятието с цел защита интересите на собственици и инвеститори, кредитори и други външни контрагенти.

Прекратяване по чл. 325 от Кодекса на труда

Честа практика е работодателите да принуждават служителите си да прекратят трудовите си правоотношения по реда на чл. 325, т. 1 Кодекса на труда, тоест по взаимно съгласие, вместо по реда на чл.328, ал. 1, т. 3 (намаляване на обема на работата), което ще даде на прекратения служител право за ползване на обезщетение за безработица.

ДДС справочник - кратък и разбираем

Специализираният сайт за счетоводство и данъци публикува за безплатно ползване ДДС справочник за непрофесионалнисти. На страниците на справочника ще намерите всички важни клаузи от закона и правилника, обяснени кратко и достъпно. Степента на важност на клаузите е онагледена чрез цветова схема, в която основните клаузи са маркирани с черно квадратче, тези с особена важност, която може да доведе до грешка/пропуск – с оранжево квадратче, а клаузите с висок риск за грешка и сериозна директна вреда при грешка/пропуск са отбелязани с червено квадратче.

График за отпуски - Бланка

По реда на чл. 173 от Кодекса на труда (влязъл в сила от 30.07.2010г.) и обновленията в Наредбата за работното време, почивки и отпуските (от 15.03.2011), работодателите са длъжни в началото на всяка календарна година да създават График за използване на платения годишен отпуск на служителите си. Целта е да се даде възможност на всички служители да ползват платения си годишен отпуск до края на календарната година, за която се полага.

Лихвен и ТРЗ калкулатор

В счетоводния онлайн портал balans.bg вече можете да намерите ТРЗ и лихвен калкулатор, чрез който да изчислите възнаграждението си и осигурителните си вноски, лихвен процент, законна лихва за даден период и др. ТРЗ калкулаторите са за лица, работещи по договори за управление и контрол, трудови договори, граждански договори, самоосигуряващи се лица и работодатели. ТРЗ калкулаторът може да пресмята от брутно към нетно възнаграждение и обратното, както и от бюджет (разходите на работодателя за управителя – брутното възнаграждение и осигурителните вноски за сметка на фирмата) към брутно възнаграждение.

Теория на игрите и приложението й в бизнеса

Теорията на игрите е направление в приложната математика, използвано за решаване на конфликтни бизнес казуси. Този похват беше приветстван като революционен мултидисциплинарен феномен, който обединява психологията, математиката, философията и богат микс от науки в други академични области. Осем Нобелови награди са били присъдени на онези, които са развили дисциплината, но извън академичното ниво.

Качеството на счетоводните услуги във Варна се покачва

Варна прие много компании и чуждестранни инвеститори, които отчитат оборот, плащат данъци и имат задължението да бъдат изрядни платци. Това нямаше как да стане без наличието на счетоводни и юридически услуги. Едни от най-добрите кантори в цялата страна са именно тук и ще поемат постоянни задължения към вас и фирмата ви.

Растеж на счетоводния сектор във Варна

Варна е сред най-мащабните транспортни ядра в държавата и това я прави важна за редица вътрешни и външни търговци. Развива се морски, въздушен и сухопътен транспорт, които имат за цел да свържат България с останалите европейски държави.

Икономическо развитие на Варна

Морската столица на България върви напред и в правилна посока. Присъствието на нвеститори тук бележи устойчив растеж и качеството на бизнеса става все по-сериозно. Отвориха са множество счетоводни къщи в град Варна, които местния бизнес да използва най-рационално.

Голямата бяла акула – любопитни факти

Сред огромното семейство на хищните акули голямата бяла акула е първа по мащаб и в челната позиция по страховити легенди за себе си. Тя обитава обикновено водите на Тропика, но може да се срещне и по абсолютно всички световни океани и немалко морета. Достига дължина до солидните осем метра. За да открие и хване жертвите си, използва шест на брой сензори, включително и електрически импулси.