Цената на производител на вътрешния пазар в промишлеността спада

Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през май 2013 г. спада с 0.7% спрямо май 2012 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 8.6%, в преработващата и при електрическа и топлоенергия и газ - по 0.3%.

Разходите на работодателите за наетите от тях лица нарастват

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 4.7% през първото тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2012 г. Увеличението в индустрията е 4.2%, а в услугите - 4.8%. В строителството обаче общите разходи на работодателите намаляват с 0.4%.

БВП в ЕС-27 през първото тримесечие на 2013 г. намалява

БВП в ЕС-27 през първото тримесечие на 2013 г. намалява с 0.1% спрямо предходното. С най-висок икономически растеж са: Литва - 1.3%, Латвия - 1.2%, Унгария - 0.7%, Румъния - 0.7% и Швеция - 0.6%.

Брутният външен дълг (БВД) в края на март 2013 г. е 37 345.9 млн. евро

Брутният външен дълг (БВД) в края на март 2013 г. е 37 345.9 млн. евро (90.4% от БВП) и спрямо март 2012 г. той нараства със 741.6 млн. евро (2%). Дългосрочните задължения са 72.6% от БВД, а краткосрочните - 27.4%.

Населението на възраст от 50 до 69 г. е повече от една четвърт от населението на страната

По данни от НСИ, през 2012 г. населението на възраст от 50 до 69 г. е повече от една четвърт от населението на страната. От тях 972.7 хил. са икономически активни (873.1 хил. са заети и 99.6 хил. безработни), а 992.9 хил. са икономически неактивни (извън работната сила). От общия брой на лицата на възраст 50 – 69 г., които не получават пенсия, 758.1 хил. (85.0%) са заети, 61.3 хил. (6.9%) са безработни и 72.3 хил. (8.1%) - икономически неактивни. От всички заети, получаващи пенсия, 23.9% са самостоятелно заети, а 76.1% са наети лица, 60.4% работят в сферата на услугите, 10.5% работят на непълно работно време.

БВП в ЕС-27 през първото тримесечие на 2013 г. намалява с 0.1%

БВП в ЕС-27 през първото тримесечие на 2013 г. намалява с 0.1% спрямо предходното. За същия период най-висок икономически растеж отчитат Литва - с 1.3% и Латвия - с 1.2%, а най-голям е спадът в Кипър - с 1.3% и Чехия - с 0.8%. Спрямо първото тримесечие на 2012 г. БВП в ЕС-27 намалява с 0.7%. Най-висок икономически растеж за този период се наблюдава в Латвия - с 5.6% и Литва - с 4.1%, а най-голям спад отчитат Гърция - с 5.3% и Кипър - с 4.1%.