Кредитите за гражданите към края на годината намаляват с 0.2% спрямо края на 2012-та

  • Кредитите за гражданите в края на декември 2013 г. са 18.685 млрд. лв. Спрямо същия месец на 2012 г. те намаляват с 0.2%. Жилищните кредити са 8.831 млрд. лв. и намаляват с 1.2%, а потребителските кредити възлизат на 7.428 млрд. лв. и са с 2.2% повече спрямо декември 2012 г. Кредитите за фирмите нарастват с 0.1% на годишна база и в края на декември т. г. достигат 35.089 млрд. лв.

Месечната инфлация за декември 2013-та е 0.3%

  • Месечната инфлация у нас за декември 2013 г. спрямо ноември 2013 г. е 0.3%. Годишната инфлация за декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. е минус 1.6%. Средногодишната инфлация за периода януари - декември 2013 г. спрямо същия период на 2012 г. е 0.9%.

Строителната продукция за ноември пада с 9% спрямо миналата година

Строителната продукция за ноември пада с 9% спремо същия месец на предходната година. Намаление е отчетено както при гражданското/инженерното, така и при сградното строителство, съответно с 12.9 и 5.8%.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма е -572 млн. лв.

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към 30 ноември 2013 г. е отрицателно в размер на 572,0 млн. лв. Приходите и помощите по КФП са в размер на 26 310,9 млн. лв., или 86,6% от годишните разчети. Разходите по КФП (вкл. вноската в ЕС) са 26 882,9 млн. лв., което е 84,1% от разчета. Фискалният резерв към 30.11.2013 г. е в размер на 5,0 млрд. лева.

Разходите на работодателите за техните служители растат с близо 3%

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 2.8% за третото тримесечие на 2013 г. спрямо третото тримесечие на 2012 г., като увеличението в индустрията е 3.6%, а в услугите - 0.9%. Разходите за възнаграждение за един отработен час се увеличават с 2.6%, а другите разходи (извън тези за възнаграждения) - с 3.7%.

Преките инвестиции в страната ни за 2013-та гонят 54 млн. евро

  • Преките инвестиции в страната за януари - октомври 2013 г. възлизат на 1 053.7 млн. евро (2.6% от БВП), при 1 847.1 млн. евро (4.7% от БВП) за януари – октомври 2012 г. Най-големите преки инвестиции са на Нидерландия (646.6 млн. евро) и Германия (188.8 млн. евро). Най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Великобритания (-92.3 млн. евро)

30% от заетите лица в страната ползват компютър в работата си

  • 27.8% от заетите лица са използвали компютър поне веднъж седмично за изпълнение на своите служебни задължения през 2013-та, а за 23.9% е осигурен достъп до интернет. Спрямо 2012 г. се наблюдава увеличение съответно с 1.2% и 1.4%. Най-широко използвани са информационно-комуникационните технологии в компаниите с над 250 заети лица, 99.1% от които имат достъп до интернет, докато в малките предприятия този относителен дял е 87.4%.

БВП расте с близо процент за третото тримесечие

  • През третото тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г., БВП в ЕС-28 нараства с 0.1%, а в България - с 0.7%. Най-висок икономически растеж се наблюдава в Румъния - с 4.1%, Латвия - с 3.9% и Литва - с 2.3%, докато Кипър отчита спад с 5.7%, Гърция - с 3.0%, Италия - с 1.9%, Чехия - с 1.6% и Словения - с 1.3%.

Брутния ни външен дълг намаля до 37 млн. евро

  • Брутният външен дълг в края на септември 2013 г. е 37 183 млн. и спрямо септември 2012 г. намалява с 321 млн. евро (0.9%). Дългосрочните задължения са 26 811 млн. евро, а краткосрочните възлизат на 10 372 млн. евро.

Българите почти нямат доходи извън заплата или пенсия

  • Основен източник на доход на домакинствата у нас през третото тримесечие на 2013 г. е работната заплата, която формира 52.9% от общия доход. Вторият по значение източник са доходите от пенсии с дял от 25.1%. Данните са от НСИ.