Близо 90% от работещите са наети лица

  • През второто тримесечие на 2014 г. от общия брой на заетите лица на 15 и повече навършени години (2 979.8 хил.), 3.6% (106.0 хил.) са работодатели, 8.1% (240.9 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.7% (2 613.3 хил.) - наети лица и 0.7% (19.6 хил.) - неплатени семейни работници.

БВП в ЕС-28 нараства с 1.2%

  • По данни на Евростат през второто тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. БВП в ЕС-28 нараства с 1.2%, а в България - с 1.6% (19 215 млн. лв. в номинално изражение). Най-висок растеж се наблюдава в Унгария - с 3.7%, Латвия - с 3.5% и Полша - с 3.2%, докато Кипър отчита спад с 2.5%, Италия - с 0.3% и Гърция - с 0.2%.

Новосъздадените български предприятия са предимно без наети лица

  • През 2012 г. в България са действали 323 745 активни предприятия, с 1.2% повече спрямо 2011 г. Малко над 13.0% от тях са новородени през 2012 г. От последните за 2008 - 2012 г. най-голям е броят на тези, които не са наели работна ръка. През 2012 г. в групата с „0 наети“ са 26 855 такива предприятия, с „1 до 4 наети“ са 13 677, с „10 и повече наети лица“ са само 585.

Общият показател на бизнес климата се понижава

  • Според бизнес анкетите на НСИ, през юли 2014 г. общият показател на бизнес климата се понижава с 3.2 пункта спрямо равнището си от предходния месец поради по-неблагоприятния бизнес климат във всички наблюдавани отрасли – промишленост (2.1), строителство (3.0), търговия на дребно (6,2) и услуги (2.8). Сред основните пречки за развитието на бизнеса са несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене.

Средната цена на жилищата е 869.29 лв./кв. м.

  • Средната пазарна цена на жилищата за страната за второто тримесечие на 2014 г. е 869.29 лв./кв. метър., или увеличението е с е 0.3% спрямо същото тримесечие на 2013 г. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 473.67 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 366.50 лв./кв. м и Бургас - 1 130.67 лв./кв. метър.

Голям спад на преките инвестиции в страната

  • Преките инвестиции в страната за януари – май 2014 г. възлизат на 302.6 млн. евро (0.7% от БВП), при 456.9 млн. евро (1.1% от БВП) за януари – май 2013 г. По държави, най-големите преки инвестиции са от Британски Вирджински Острови (110.5 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Франция (-46.4 млн. евро).

Промишленото производство с ръст от 5%

  • Промишленото производство регистрира ръст от 4.9% през май 2014 г. спрямо май 2013 г.: в добивната промишленост - с 10.5%, в преработващата - с 2.8% и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - със 7.4%.

Растат доставките на твърди горива

  • Нарастват доставките у нас на твърди горива - с 64.3% за април 2014 г. спрямо април 2013 г. %, пропан-бутан - с 34.5%, безоловен бензин - със 127.3% и природен газ - с 0.4%. Намаляват тези на дизелово гориво - с 26.8% и електроенергия - с 2.2%. За същия сравнителен период нараства производството на твърди горива - с 64.8%, пропан-бутан - с 28.6%, дизелово гориво - с 8.2% и ел.енергия - с 16.1%, а намалява това на безоловен бензин - с 13.4% и природен газ - с 16.7%.

Увеличение на ОЛП

  • Основният лихвен процент през май 2014 г. е 0.05% и спрямо май 2013 г. се увеличава с 0.03 процентни пункта. Индексът СОФИБОР за срочност 1 месец намалява спрямо май 2013 г. с 0.08 пр.п. до 0.47%, а този за 3 месеца – с 0.38 пр.п. до 0.83%.

Растат разходите на работодателите за заплати

  • Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% според НСИ за първото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г.: в индустрията - с 5.1%, в услугите - с 1.3% и в строителството - с 4.4%. В състава на общите разходи, тези за възнаграждение нарастват с 2.9%, а другите разходи - със 7.5%.