Парадоксален недостиг на работна сила

 • Според бизнес анкетите на НСИ през декември 2014 г. 13.1% от промишлените предприятия посочват недостига на работната сила като фактор, затрудняващ дейността им.
 • За декември 2014 г. спрямо октомври общият показател на бизнес климата намалява с 1.1 пункта заради по-неблагоприятните мнения на стопанските ръководители в строителството (с 8.2 пункта) и търговията на дребно (с 4.6 пункта), докато при съставните показатели в промишлеността и услугите има повишение с по 2.4 пункта.
 • Цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през ноември 2014 г. нарастват с 0.3% спрямо ноември 2013 г. Увеличение има при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.2%, докато цените намаляват в преработващата промишленост - с 1.4% и в добивната промишленост - с 0.5%.
 • Пътуванията на български граждани в чужбина през ноември 2014 г. са 270.8 хил., или с 10.5% повече от ноември 2013 г., а посещенията на чужденци у нас са 433.2 хил., или с 4.1% повече.
 • През октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г. се увеличава производството на пропан-бутан - с 11.1%, безоловен бензин - с 3.7%, дизелово гориво - със 7.7% и ел.енергия - с 3.8%, а намалява това на твърди горива - с 21.0% и природен газ - с 60.0%. Нарастват доставките на дизелово гориво - с 9.2% и природен газ - с 15.9%, намаляват тези на твърди горива - с 21.7% и безоловен бензин - с 2.4%, а без изменение са на пропан-бутан и електроенергия.
 • Средното натоварване на мощностите в промишлеността през октомври 2014 г. намалява с 0.8 пункта до 73.4% в сравнение с юли 2014 г..
 • За индивидуално потребление на населението през третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. се изразходват 62.2% от произведения БВП, а реалното увеличение на показателя е 0.6%.
 • Според БНБ през ноември 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове спада спрямо ноември 2013 г. с 0.13 пр.п. до 11.46%, а по тези в евро – с 0.67 пр.п. до 8.60%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.83 пр.п. до 6.34%, а в евро – с 0.74 пр.п. до 6.78%.
 • По данни на МФ салдото по консолидираната фискална програма (КФП) към 30.11.2014 г. е отрицателно в размер на 1 600,7 млн. лева. Постъпилите приходи и помощи са в размер на 26 738,4 млн. лв., а разходите (вкл. вноската в бюджета на ЕС) възлизат на 28 339,1 млн. лв.
 • Дефицитът по КФП на касова основа за 2014 г. се очаква да възлезе на около 3 млрд. лв. (3,7% от прогнозния БВП).
 • Размерът на фискалния резерв към 30.11.2014 г. е 8,8 млрд. лв., в т.ч. 8,2 млрд. лв. депозити в БНБ и банки и 0,6 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.

Още статии от категорията