Разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват

  • По данни от НСИ за третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г .общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.2%: в индустрията - с 5.3%, в услугите - с 0.9% и в строителството - с 4.3%. В състава на общите разходи за труд разходите за възнаграждение се увеличават с 2.6%, а другите разходи - с 5.7%.
  • През 2014 г. крайната продукция по базисни цени от селското стопанство възлиза на 7 841.1 млн. лв., което е с 8.8% по-малко спрямо 2013 г. Намалението се дължина на спад в цените с 3.9% и спад в обемите с 4.9%. Брутната добавена стойност в селското стопанство възлиза на 3 132.5 млн. лв. и намалява с 5.5% спрямо предходната година.
  • Доставената от ВиК на домакинствата питейна вода през 2013 г. възлиза на 261 млн. м3 - с около 4% по-малко спрямо 2012 г. Консумацията средно на човек намалява (от 102 л/ден. за 2012 г. на 99 л/ден. за 2013 г.), но съвпада със средногодишното количество за периода 2008 - 2012 г.
  • През 2013 г. разходите за опазване и възстановяване на околната среда се оценяват на 2 058 млн. лева. Като процент от БВП за 2013 г. този дял е 2.6%, а за 2012 г. е бил 2.2%.
  • Според БНБ брутният външен дълг (БВД) в края на октомври 2014 г. е 38 676.7 млн. евро (96.1% от БВП) - с 5.2% повече спрямо октомври 2013 г. Дългосрочните задължения са 29 421.1 млн. евро, а краткосрочните задължения – 9 255.5 млн. евро. БВД на сектор Държавно управление е 4 917.2 млн. евро (12.2% от БВП). Вътрешнофирменото кредитиране е 16 038.1 млн. евро (39.8% от БВП), или с 2.1% повече спрямо октомври 2013 г.
  • В края на октомври 2014 г. нетният външен дълг е 13 492.6 млн. евро (33.5% от БВП), като намалява с 1.5 % спрямо октомври 2013 г.
  • Средствата, управлявани от дружествата, извършващи застрахователна дейност у нас, са 5.636 млрд. лв. към края на септември 2014 г., като техният размер се увеличава с 565.9 млн. лв. (11.2%) спрямо края на септември 2013 г.
  • Според Евростат през 2012 г. служителите на пълно работно време са работили средно 1 750 часа на година в ЕС и 1 661 часа в еврозоната, като те варират от 1 462 часа в Белгия и 1 555 във Франция, до 1 850 часа в Румъния и 1 961 часа в Малта. У нас средният брой на изработените часове е 1 723 часа.

Още статии от категорията