Грешка
  • Грешка при зареждането на фийда

Дания е с най-високи средни разходи за труд

  • По последни данни на Евростат през 2012 г. най-високите средни разходи за труд на час са били регистрирани в Дания с 40,1 евро, а най-ниските – в България с 3,4 евро. Те включват заплата, съставляваща 76% от общите разходи за труд, и други разходи (24%), които не са свързани със заплатата, като социалните осигуровки, плащани от работодателите. В ЕС-28 и в еврозоната тези показатели са съответно 24,2 и 29,3 евро, като спрямо 2008 г. те са се увеличили с 10,9% в ЕС-28 и с 11,8% в еврозоната.
  • През третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. средните разходи за труд на час са се увеличили с 1,4% в ЕС-28 и с 1,3% в еврозоната.
  • По данни на БНБ преките инвестиции у нас за януари – октомври 2014 г. възлизат на 804.9 млн. евро (2% от БВП), при 1 310.4 млн. евро (3.2% от БВП) за януари – октомври 2013 г., като са по-ниски с 505.5 млн. евро (38.6%). Най-големите инвестиции са от Нидерландия (225.8 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Германия (-214.7 млн. евро).
  • За януари – октомври 2014 г. текущата сметка възлиза на 349.2 млн. евро (0.9% от БВП) при излишък от 1 236.6 млн. евро (3% от БВП) за този период на 2013 г. Финансовата сметка също е положителна – 720.2 млн. евро (1.8% от БВП), при отрицателна сметка от 1 837.1 млн. евро (4.5% от БВП) за същия период на 2013 г. Резервните активи на БНБ нарастват с 1 034 млн. евро при намаление от 711.3 млн. евро за януари – октомври 2013 г.
  • Според НСИ през 2013 г. линията на бедност у нас e 285.92 лв. средно месечно на лице от домакинство. Под прага на бедност са били 1 527.5 хил. лица, или 21.0% от населението. Спрямо 2012 г. линията на бедност се увеличава с 2.2%, а делът на бедното население намалява с 0.2%.
  • За третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.2% - в индустрията е с 5.3%, в услугите - с 0.9% и в строителството - с 4.3%.
  • Месечната инфлация за ноември 2014 г. спрямо октомври 2014 г. е минус 0.4%. Годишната инфлация за ноември 2014 г. спрямо ноември 2013 г. е минус 0.6%.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси