Пошла е с най-голям икономически растеж за Q3.2014

  • През третото тримесечие на 2014 г. спрямо същото на 2013 г. с най-висок икономически растеж в ЕС-28 са Полша - 3.4%, Румъния - 3.3% и Унгария - 3.1%, спад отчитат в Кипър – 2.0%, Италия - 0.4% и Финландия - 0.3%. Спрямо предходното тримесечие с най-висок ръст са Румъния - с 1.9% и Полша - с 0.9%, докато Кипър и Италия регистрират спад съответно с 0.4 и 0.1%.
  • Реализираната добавена стойност в България през третото тримесечие на 2014 г. е 19 074 млн. лв., като нараства с 2.0% спрямо същото на 2013 г. и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2014 г.
  • През третото тримесечие на 2014 г. общият доход средно на лице от домакинство у нас е 1 195 лв. и намалява с 3.7% спрямо същото на 2013 г., докато общият разход на лице от домакинство е 1 147 лв. и остава почти без промяна.
  • Коефициентът на икономическа активност за населението на възраст 15 - 64 г. е 70.4%, на заетост е 62.8%. Коефициентът на безработица е 10.8%, а обезкуражените лица са 12.3% от икономически неактивните лица в същата възрастова група.
  • През третото тримесечие на 2014 г. 61.3% са продължително безработни, а спрямо същия период на 2013 г. коефициентът на продължителна безработица намалява с 0.5% до 6.6%.
  • От заетите лица на 15 и повече години през третото тримесечие на 2014 г. в услугите работят 62.1% от всички заети, в индустрията - 30.3%, а в селското, горското и рибното стопанство - 7.7%.
  • За третото тримесечие на 2014 г. 1 123.6 хил. български граждани - 83.1% са пътували в страната, 14.0% - в чужбина, а и по двете направление - 2.9%. Спрямо същото тримесечие на 2013 г. пътувалите лица намаляват с 2.2%. Средният разход на лице при пътуване с лична цел е 330.16 лв. в страната и 525.12 лв. в чужбина, а за професионално пътуване е съответно 200.30 лв. и 868.67 лева.
  • По данни на БНБ за януари – септември 2014 г. текущата и капиталовата сметка е положителна и възлиза на 942.7 млн. евро (2.3% от БВП) при излишък от 1 592.6 млн. евро (3.9% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • Резервните активи на БНБ нарастват с 985.5 млн. евро за януари – септември 2014 г. при спад от 248.7 млн. евро за същия период на 2013 г.
  • Преките инвестиции за януари – септември 2014 г. са 1 105.6 млн. евро (2.7% от БВП), при 1 160.7 млн. евро (2.8% от БВП) за същия период на 2013 г. Най-голям инвеститор е Австрия (284.2 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци са към Люксембург (-19.6 млн. евро).

Още статии от категорията