Грешка
 • Грешка при зареждането на фийда

Намаляват цените на производител в селското стопанство

 • По данни на НСИ цените на производител в селското стопанство за третото тримесечие на 2014 г. намаляват с 3.6% спрямо същото на 2013 г., в растениевъдството – с 4.6%, а в животновъдството нарастват с 0.5%.
 • В търговията с трети страни и ЕС (общо) за януари - септември 2014 г. сме изнесли стоки за 31.8 млрд. лв. – с 2.1% по-малко спрямо същия период на 2013 г. У нас са внесени стоки за 37.7 млрд. лв. по цени CIF, или с 0.5% повече. Салдото (FOB/CIF) е отрицателно и е 5 827.0 млн. лв.
 • Към септември 2014 г. у нас са функционирали 2 529 места за настаняване с над 10 легла – с 1.9% повече спрямо септември 2013 г. Общата заетост на леглата е 32.2% и намалява с 2.5%. Приходите от нощувки са 102.4 млн. лв., или с 5.6% повече.
 • Месечната инфлация за октомври 2014 г. (към септември 2014 г.) е 0.9%, а годишната (октомври 2014 г. спрямо октомври 2013 г.) е минус 0.4%.
 • Към края на септември 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са 2.25 милиона, с 0.6% по-малко спрямо септември 2013 г.
 • През третото тримесечие на 2014 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години е 3 061.9 хил. и спрямо същото тримесечие на 2013 г. относителният им дял нараства с 1.1 %.
 • Безработните лица през третото тримесечие на 2014 г. са 368.8 хил., коефициентът на безработица е 10.8%, като спрямо третото тримесечие на 2013 г. броят на безработните е по-нисък с 10.4%, а коефициентът на безработица - с 1.2%.
 • За третото тримесечие на 2014 г. БВП на България в номинално изражение достига 22 410 млн. лв., като се увеличава с 1.6% спрямо същото тримесечие на 2013 г. и с 0.5% спрямо второто тримесечие на 2014 г. БВП в ЕС-28 за този период нараства с 1.3% спрямо третото тримесечие на 2013 г. и с 0.3% спрямо второто тримесечие на 2014 г.
 • По данни на БНБ депозитите на фирмите и гражданите са 12.036 млн. броя към септември 2014 г. и намаляват с 3.1% спрямо септември 2013 г., а общият им размер (55.399 млрд. лв.) нараства с 8%.
 • Според МФ дефицитът по консолидираната фискална програма към края на м. октомври е 1 775  млн. лв. (2,2 % от прогнозния БВП), при планиран за 2014 г. - 1 472,3 млн. лева (1,8% от БВП). Приходите и помощите са 24 004 млн. лв., а разходите (с вноската в ЕС) са 25 779 млн. лв.

Още статии от категорията

Данъчни, счетоводни и ТРЗ казуси