Спад в строителството на сгради

  • По данни на НСИ през третото тримесечие на 2014 г. у нас е започнал строежът на 600 жилищни сгради с 1 715 жилища в тях и с 219 906 кв. м обща застроена площ Спрямо същото тримесечие на 2013 г. започнатите нови сгради са по-малко с 12.7%, жилищата в тях - с 9.5%, а РЗП намалява с 25.2%.
  • За третото тримесечие на 2014 г. са издадени разрешителни за строеж на 1 039 жилищни сгради с 3 440 жилища в тях и с 443 659 кв. м РЗП, на 52 административни сгради/офиси с 59 793 кв. м РЗП и на 1 092 други сгради с 479 108 кв. м РЗП. Спрямо третото тримесечие на 2013 г. издадените разрешителни за строеж намаляват с 11.4%, жилищата в тях - с 8.5%, а РЗП - с 9.3%.
  • Броят на въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2014 г. е 647. Спрямо същото тримесечие на 2013 г. сградите са със 137 повече, или с 26.9%, а увеличението на новопостроените жилища в тях е 17.9%. Общата полезна площ на новопостроените жилища е 225.7 хил. кв. м, или с 21.4% повече. Жилищната площ се увеличава с 21.7% до 145.7 хил. кв. м.
  • Има увеличение от 5.8% на строителната продукция през септември 2014 г. спрямо същия месец на 2013 г., което е с 16.5% при гражданското/ инженерното строителство, докато при сградното строителство е регистриран спад от 2.1%.
  • Промишленото производство намалява с 0.4% през септември 2014 г. спрямо септември 2013 г.: в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 13.8%, в добивната промишленост - с 9.6%, докато в преработващата е регистриран ръст от 5.5%.
  • Оборотът в търговията на дребно за септември 2014 г. нараства с 5.6% спрямо септември 2013 г.
  • Показателят на доверие на потребителите през октомври 2014 г. намалява с 2.9 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца, което се дължи на пониженото доверие сред населението както в градовете, така и в селата - съответно с 3.0 и с 2.8%.
  • Според Министерството на финансите към 30.09.2014 г. общият размер на приходите и помощите по държавния бюджет е 13 312,5 млн. лв. (69,1 % изпълнение на разчетите по ЗДБРБ), а на разходите е 14 338,8 млн. лв. (69,6 % от разчетите). Салдото е отрицателно в размер на 1 026,3 млн. лв.
  • През 2014 г. досега по ОПАК са изплатени 63 млн. лв., като от началото на програмния период (2007 г.) са изплатени общо 252,3 млн. лв. или 71,4 % от целия бюджет на ОПАК.

Още статии от категорията