Отрицателна инфлация за август

  • Месечната инфлация за август 2014 г. спрямо юли 2014 г. е минус 0.2%. Годишната инфлация за август 2014 г. спрямо август 2013 г. е минус 0.6%.
  • За второто тримесечие на 2014 г. общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 3.6% спрямо второто тримесечие на 2013 г. Увеличението в индустрията е с 6.9%, в услугите - с 1.1% и в строителството - с 4.0%.
  • По данни на БНБ преките инвестиции в страната за януари – юли 2014 г. възлизат на 825.3 млн. евро (2% от БВП), при 1070.8 млн. евро (2.7% от БВП) за януари – юли 2013 г., като са по-ниски с 245.5 млн. евро (22.9%). По държави, най-големите инвестиции са от Нидерландия (368.4 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци за периода са към Люксембург (-30.2 млн. евро).
  • За януари – юли 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 528.2 млн. евро (1.3% от БВП) при излишък от 398.9 млн. евро (1% от БВП) за януари – юли 2013 г.
  • Финансовата сметка за януари – юли 2014 г. е положителна – 889.6 млн. евро (2.2% от БВП), при отрицателна сметка от 912.4 млн. евро (2.3% от БВП) за същия период на 2013 г.
  • За януари – юли 2014 г. резервните активи на БНБ нарастват с 571.2 млн. евро при намаление от 267.4 млн. евро за същия период на 2013 г.
  • Според Министерството на регионалното развитие (МРР) изграждането на цялата автомагистрала „Хемус“ (Ябланица - пътен възел „Белокопитово“ с дължина 250 км.), Лот 3 на АМ „Струма“ и тунелът под Шипка ще бъдат предложени за финансиране от  ОП „Транспорт и транспортна инфраструктура” 2014-2020 г.
  • Министерският съвет одобри допълнителни плащания по бюджета на МРР през 2014 г. за увеличаване на капитала на търговско дружество ФЛАГ. Капиталът на фонда ще се увеличи с 30 млн. лв. – от сегашните 60 млн. лв. на 90 млн. лв. Дружеството подпомага общините при усвояване на фондовете на ЕС чрез предоставяне на кредити за съфинансиране на проектите.
  • „Булгартрансгаз“ очаква потреблението на природен газ у нас да расте и до 2023 г. да достигне 4,6 – 6 млрд. куб. м. годишно. През следващите 10 години приоритет остава реализацията на газовите връзки с Турция, Гърция, Румъния и Сърбия, както и „Южен поток“ и други паневропейски проекти.

Още статии от категорията