Брутния външен дълг е 38 млрд лв

  • Брутният външен дълг в края на юни 2014 г. е 37 914.5 млн. евро (93.6% от БВП), което е с 0.7% повече спрямо юни 2013 г. Дългосрочните задължения са 28 190.4 млн. евро, а краткосрочните възлизат на 9 724.1 млн. евро. БВД на сектор Държавно управление е 3 353.5 млн. евро (8.3% от БВП) и нараства с 4.6%.
  • Нетният външен дълг е 15 684.2 млн. евро към юни 2014 г., с 0.2% по-малко спрямо юни 2013 г.
  • По данни на БНБ депозитите на фирмите са 15.270 млрд. лв. (19.3% от БВП) в края на юли 2014 г. и спрямо юли 2013 г. нарастват с 6.5%, а депозитите на гражданите са 38.708 млрд. лв. (48.9% от БВП), или с 8.3% повече.
  • В края на юли 2014 г. кредитите за фирмите са 35.926 млрд. лв. (45.4% от БВП) и нарастват с 2.7% на годишна база, а тези на гражданите са 18.623 млрд. лв. (23.5% от БВП), или с 0.05% повече. Жилищните кредити са 8.878 млрд. лв., потребителските - 7.357 млрд. лв. и на годишна база се увеличават съответно с 0.5% и 0.6%.
  • През юли 2014 г. спрямо юни 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове се повишава с 0.02 пр.п., а по тези в евро – с 0.21 пр.п. При жилищните кредити в левове той намалява с 0.07 пр.п., а в евро нараства с 0.01 пр.п.
  • Според НСИ цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през юли 2014 г. са с 0.1% под равнището от предходния месец. Увеличение има в добивната - с 3.3% и в преработващата промишленост - с 0.3%, докато при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ е отчетено намаление с 1.3%.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през юли 2014 г. са 453.8 хил., или с 1.8% повече от тези през юли 2013 г. Посещенията на чужденци в у нас са 1 792.5 хил., или с 4.9% повече.
  • През юни 2014 г. спрямо юни 2013 г. нараства производството на ел.енергия - с 26.4%, намалява това на твърди горива - с 12.6%, безоловен бензин - с 13.8%, дизелово гориво - с 14.5% и природен газ - с 20.0%, а на пропан-бутана е без изменение. Нарастват доставките на пропан-бутан - с 6.5%, безоловен бензин - с 55.6%, дизелово гориво - с 5.3% и електроенергия - с 2.4%, а намаляват тези на твърди горива - с 8.9% и природен газ - с 11.3%.
  • През август 2014 г. общият показател на бизнес климата намалява с 1.6 пункта спрямо юли - в строителството, търговията на дребно и услугите, съответно с 2.2, 0.9 и 5.3 пункта, докато в промишлеността запазва равнището си от юли.

Още статии от категорията