Близо 90% от работещите са наети лица

  • През второто тримесечие на 2014 г. от общия брой на заетите лица на 15 и повече навършени години (2 979.8 хил.), 3.6% (106.0 хил.) са работодатели, 8.1% (240.9 хил.) - самостоятелно заети (без наети лица), 87.7% (2 613.3 хил.) - наети лица и 0.7% (19.6 хил.) - неплатени семейни работници.
  • В сектора на услугите работят 1 866.5 хил. (62.6%) от всички заети, в индустрията - 892.4 хил. (29.9%), а в селското, горското и рибното стопанство - 221.0 хиляди (7.4%).
  • През второто тримесечие на 2014 г. 886.1 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания (с 1.2% по-малко спрямо същото на 2013 г.). От тях 74.7% са пътували само в страната, 19.8% - само в чужбина, а 5.5% - в страната и в чужбина. Средният разход на едно лице при пътуване с лична цел е 216.67 лв. в страната и 386.81 лв. в чужбина, а с професионална цел е 253.22 лв. в страната и 1 069.45 лв. в чужбина.
  • По данни на БНБ за юни 2014 г. текущата сметка е положителна и възлиза на 450.4 млн. евро при излишък от 210 млн. евро за юни 2013 г.
  • За януари – юни 2014 г. резервните активи на БНБ намаляват с 225.8 млн. евро при намаление от 517.8 млн. евро за същия период на 2013 г.
  • Вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг в края на юни 2014 г. са общо 3.075 млрд. лв. (3.9% от БВП) при 3.128 млрд. лв. (4% от БВП) в края на юни 2013 г. Пасивите на лизинговите дружества са 4.039 млрд. лв. при 4.332 млрд. лв. в края на юни 2013 г.
  • Вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 2.021 млрд. лв. (2.6% от БВП) в края на юни 2014 г. при 1.991 млрд. лв. (2.5% от БВП) в края на юни 2013 г. Пасивите на тези дружества са 2.572 млрд. лв. при 2.570 млрд. лв. в края на същия месец на 2013 г.
  • Към края на юни 2014 г. активите, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, които осъществяват дейност в България, възлизат на 1 860.5 млн. лева. Техният размер се увеличава с 648.2 млн. лева (53.5%) в сравнение с юни 2013 г. Като процент от БВП общият размер на активите на тези фондове е 2.3%, което е повишение с 0.8% спрямо юни 2013 г.
  • Според Агенцията по заетостта сезонно изгладеното равнище на безработицата слабо се е понижило през първото и второто тримесечие на 2014 г., като към юни 2014 г. е 10.7%.

Още статии от категорията