Новосъздадените български предприятия са предимно без наети лица

  • През 2012 г. в България са действали 323 745 активни предприятия, с 1.2% повече спрямо 2011 г. Малко над 13.0% от тях са новородени през 2012 г. От последните за 2008 - 2012 г. най-голям е броят на тези, които не са наели работна ръка. През 2012 г. в групата с „0 наети“ са 26 855 такива предприятия, с „1 до 4 наети“ са 13 677, с „10 и повече наети лица“ са само 585.
  • Най-голям относителен дял в съвкупността на активните предприятия за периода 2008 - 2012 г. имат тези с 0 наети лица. През 2012 г. те са 44.6%. В групата „1 - 4 наети” са 39.7%. Най-нисък е делът на предприятията в групата „5 - 9 наети лица“. Средно за периода 2008 - 2012 г. той е едва 8.0%, докато в групата „10 и повече наети лица“ попадат 9.0% от активните предприятия.
  • Броят на заетите лица в групата „10 и повече” е 70.8% от заетите в периода 2008 - 2012 г., докато делът на предприятията в тази група е едва 9.0% от общия брой активни предприятия. Обратно., срещу големия брой активни предприятия в групата с нула наети - 44.0%, стои малък брой заети лица - едва 6.2% от общия брой на заетите лица в страната.
  • За второто тримесечие на 2014 г. са издадени разрешителни за строеж на 1 121 жилищни сгради с 3 462 жилища в тях и с 461 241 кв. м РЗП. Най-голям брой разрешителни са издадени в областите Пловдив - 137, Бургас - 130, София (столица) - 118.
  • През юли 2014 г. общият показател на доверие на потребителите намалява с 4.3 пункта спрямо равнището си отпреди три месеца.
  • За юни 2014 г. промишленото производство нараства с 0.6% спрямо юни 2013 г. Ръст е отчетен в преработващата промишленост - с 1.8%, а спад има в производството и разпределението на ел. и топлоенергия и газ - с 4.1% и в добивната - с 1.4%.
  • Има увеличение от 5.6% на строителната продукция през юни 2014 г. спрямо юни 2013 г.
  • През юни 2014 г. оборотът в търговията на дребно нараства с 2.4% спрямо юни 2013 г.
  • В края на юни 2014 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 5.2 хил., или с 0.2% по-малко в спрямо същия период на 2013 г.
  • През второто тримесечие на 2014 г. средната месечна работна заплата е 817 лв. и нараства с 2.3% спрямо същото на 2013 г. За април 2014 г. тя е 834 лв., за май - 816 лв. и за юни - 802 лева.

Още статии от категорията