Средната цена на жилищата е 869.29 лв./кв. м.

  • Средната пазарна цена на жилищата за страната за второто тримесечие на 2014 г. е 869.29 лв./кв. метър., или увеличението е с е 0.3% спрямо същото тримесечие на 2013 г. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 473.67 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 366.50 лв./кв. м и Бургас - 1 130.67 лв./кв. метър.
  • По данни на БНБ към края на юни 2014 г. депозитите на фирмите са 15.040 млрд. лв. (19% от БВП) и спрямо същия месец на 2013 г. нарастват със 7.5%. Депозитите на гражданите са 38.584 млрд. лв. и нарастват с 8.5%.
  • В края на юни 2014 г. кредитите за фирмите са 36.001 млрд. лв. (45.5% от БВП) и нарастват с 3.1% спрямо същия месец на 2013 г. Тези за гражданите са 18.639 млрд. лв. (23.5% от БВП) и нарастват с 0.3%. Жилищните кредити са 8.891 млрд. лв. - с 0.4% повече, а потребителските възлизат на 7.352 млрд. лв., или са с 0.9% повече спрямо юни 2013 г.
  • Брутният външен дълг в края на май 2014 г. е 37 944 млн. евро (93.7% от БВП) и нараства с 0.4% спрямо май 2013 г. Дългосрочните задължения са 28 228 млн. евро – с 3.5% повече, а краткосрочните са 9 716 млн. евро и намаляват със 7.7%.
  • В края на май 2014 г. брутният външен дълг на сектор Държавно управление е 3 311.4 млн. евро (8.2% от БВП) и се повишава с 1.9% спрямо май 2013 г. Вътрешнофирменото кредитиране е 16 270.7 млн. евро (40.2% от БВП) и нараства с 0.8%.
  • Нетният външен дълг в края на май 2014 г. е 15 367.1 млн. евро и като процент от БВП възлиза на 37.9%, намалявайки с 2.2% спрямо май 2013 г.
  • През юни 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства спрямо юни 2013 г. с 0.52 пр.п. до 11.26%, а в евро се понижава с 0.75 пр.п. до 8.91%. При жилищните кредити в левове той спада с 0.18 пр.п. до 6.53%, а в евро – с 0.49 пр.п. до 6.88%.
  • Според МФ държавният дълг към края на юни 2014 г е 8 115,9 млн. евро. Вътрешните задължения са 4 129,2 млн. евро, а външните - 3 986,7 млн. евро. Делът на държавния дълг към БВП възлиза на 19,7%, в т.ч. външния е 9,7%, а вътрешния е 10% от БВП. В структурата на държавния дълг вътрешните задължения заемат дял от 50,9%, а външните - от 49,1 на сто. Държавногарантираният дълг е 373,4 млн. евро, или 0,9% от БВП.
  • Към м. май 2014 г. изпълнението на основните показатели по държавния бюджет е: общо приходи и помощи - 7 406,5 лева; разходи, трансфери и вноска в бюджета на ЕС - 8 033,2 лева. Бюджетният баланс е отрицателен и възлиза на -626,8 лева.

Още статии от категорията