Всеки зает създава средно 12 лв. БВП за час

  • По последни данни на НСИ, през първото тримесечие на 2014 г. заетите лица в икономиката са 3 302.4 хиляди. Общият брой отработени часове е 1 336.7 милиона. На едно заето лице се падат 4 874.4 лв. от текущия обем на БВП, като всеки зает създава средно 12 лв. БВП за един отработен час.
  • Създадената брутна добавена стойност (БДС) през първото тримесечие на 2014 г. възлиза на 13 772 млн. лв. по текущи цени и спрямо същото на 2013 г. се увеличава с 2.0%. Спрямо четвъртото тримесечие на 2013 г. БДС в нараства с 0.4%.
  • Според НСИ БДС средно на един зает реално се увеличава с 2.2%. Производителността на труда в индустрията е 5 403.3 лв. БДС на един зает, в услугите е 4 063.4 лв., в аграрния сектор - 684.4 лв.
  • През първото тримесечие на 2014 г. БВП на България възлиза на 16 097 млн. лв. (8 230 млн. евро) по текущи цени. На човек от населението се падат 2 222 лв. (1 136 евро) от стойностния обем на показателя.
  • По отношение на компонентите на крайното използване принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 3.0% и бруто образуването на основен капитал, което нараства с 3.4%. Вносът и износът на стоки и услуги се увеличават съответно с 6.3 и 1.5% спрямо първото тримесечие на 2013 г..
  • За крайно потребление през 1-то тримесечие на 2014 г. се изразходват 90.1% от произведения БВП. Инвестициите формират 17.5% от БВП.
  • От ЕЦБ прогнозират в еврозоната БВП да нарасне с 1.0% през 2014 г. при предходна оценка (ПО) за 1.2%, 1.7% през 2015 г. (ПО за 1.5%) и 1.8% през 2016 г. (без изменение), а инфлацията (ХИПЦ) да възлезе на 0.7% през 2014 (ПО за 1%), 1.1% през 2015 (ПО за 1.3%) и 1.4% през 2016 г. (ПО за 1.5%).
  • Според МФ България покрива и 4-те критерия за членство в еврозоната (Конвергентни доклади на ЕЦБ и ЕК, 4.06.2014 г.).  Изпълнен е критерият за ценова стабилност с годишна инфлация до май т.г. -0,8% при допустими 1,7%. Бюджетният дефицит за 2013 г. е 1,5% от БВП и под референтната стойност от 3%. Дългосрочният лихвен процент (ДЛП) за май 2013 г. - април 2014 г. е средно 3,5% - под референтната стойност от 6,2% според критерия за конвергенция на ДЛП. Съотношението брутен държавен дълг/БВП е 18,9%, значително под референтната стойност от 60%.
  • Предварителната оценка на Евростат за потребителската и базисната инфлация в еврозоната през май беше по-ниска от очакваното и възлезе съответно на 0.5% г/г и 0.7% г/г.

Още статии от категорията