Брутният ни външен дълг нараства

  • Брутният ни външен дълг в края на март 2014 г. е 37 895.2 млн. евро и нараства с 0.03% спрямо март 2013 г. Дългосрочните задължения са 28 115.1 млн. евро и нарастват с 2.4%, а краткосрочните задължения възлизат на 9 780.1 млн. евро и се понижават с 6.3%.
  • Нетният външен дълг в края на март 2014 г. е 15 195.5 млн. евро и като процент от БВП възлиза на 37.3%, намалявайки с 5.8% спрямо март 2013 г.
  • Към април 2014 г. депозитите на фирмите са 14.964 млрд. лв. (18.8% от БВП) и нарастват със 7.1% спрямо април 2013 г., а на гражданите са 38.924 млрд. лв. (48.8% от БВП) - с 10.2% повече.
  • Кредитите за фирмите в края на април 2014 г. нарастват с 2.3% на годишна база до 35.803 млрд. лв. (44.9% от БВП), а за гражданите са 18.568 млрд. лв. (23.3% от БВП) и нарастват с 0.2%. Жилищните кредити са 8.892 млрд. лв. и нарастват с 0.3%, а потребителските са 7.314 млрд. лв. - с 0.8% повече.
  • През април 2014 г. средният лихвен процент по кредитите за потребление в левове нараства спрямо април 2013 г. с 0. 84 пр.п. до 11.39%, а по тези в евро намалява с 0.35 пр.п. до 9.21%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.31 пр.п. до 6.56%, а в евро – с 0.49 пр.п. до 6.86%.
  • Според НСИ пътуванията на български граждани в чужбина през април 2014 г. са 323.6 хил. - с 4.6% повече от април 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 484.5 хил., или с 3.7% повече.
  • През май 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.3 пункта спрямо април при всички наблюдавани отрасли – промишленост (4.2 пункта), строителство (2.2 пункта), търговия на дребно (2.5 пункта) и услуги (8.2 пункта).
  • През март 2014 г. спрямо март 2013 г. нараства производството на твърди горива (77.9%), намалява на безоловен бензин (97.1%), природен газ (23.1%) дизел (89.9%) и електроенергия (0.8%). Нарастват доставките на твърди горива (78.2%) и дизелово гориво (11.1%), намаляват на безоловен бензин (29.3%), природен газ (13.1%) и електроенергия (9.9%), а тези на пропан-бутан са без изменение.
  • Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през април 2014 г. спадат с 0.9% спрямо април на 2013 г.: в добивната - с 10.1%, ел. и топлоенергия и газ - с 1.3%, а в преработващата промишленост са на същото равнище.
  • През първото тримесечие на 2014 г. градският електротранспорт е превозил общо 67 577.0 хил. пътници, или с 15.3% по-малко спрямо същия период на 2014 г. Увеличение от 3.9% има при превозените пътници от метрополитена, докато тролейбусният и трамвайният транспорт бележат спад, съответно с 26.5 и 18.1%.

Още статии от категорията