ЕС28 е първа икономическа сила в света за 2011-та

  • БВП на ЕС28 през 2011 г. е 18.6% от световния БВП, изразен в стандарт на покупателната способност, според публикувани на 30.04.2014 г. данни на Програмата за международни сравнения със седалище в Световната банка. САЩ са втората най-голяма икономика в света с дял от 17.1%, а трети е Китай с 14.9%. С дял над 3.0% са 4 държави - Индия, Япония, Русия и Бразилия (общо 17.8%). С дял над 1% са 9 държави – Индонезия, Мексико, Южна Корея, Канада, Саудитска Арабия, Турция, Иран, Австралия, Тайван (общо 14.1%), а целият останал свят държи 17.5%.
  • Според НСИ общият показател на бизнес климата през април 2014 г. се покачва с 1.7 пункта спрямо март - в промишлеността, строителството и търговията на дребно, съответно с 1.4, 6.8 и 0.8%, докато в сектора на услугите намалява с 1.8 пункта.
  • Цените на производител на вътрешния пазар в промишлеността през март т.г. спрямо март 2013 г. спадат с 1.6%: в преработващата с 1.1%, в добивната с 10.8% и с 1.3% при производството и разпределението на ел. и топлоенергия и газ.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през март 2014 г. са 313.4 хил. - с 1.5% над регистрираните през март 2013 г. Посещенията на чужденци у нас са 361.1 хил., или с 2.4% повече.
  • През февруари 2014 г. спрямо февруари 2013 г. се увеличава производството на твърди горива - с 13.0% и електроенергия - с 10.5%. Намалява това на безоловен бензин - с 9.8%, дизелово гориво - с 21.2%, природен газ - с 18.2%, а на пропан-бутан е същото. Нарастват доставките на твърди горива - с 16.9%, дизелово гориво - с 54.9% електроенергия - с 3.4%. Намаляват тези на пропан-бутан - с 21.4%, безоловен бензин - с 20.0% и природен газ - с 9.0%.
  • По данни на БНБ средният лихвен процент (СЛП) по депозитите с договорен матуритет за фирмите в левове през март 2014 г. спрямо март 2013 г. намалява с 0.44 пр.п. до 2.27%, а по тези в евро – с 0.28 пр.п. до 2.64%. СЛП за гражданите в левове се понижава с 0.75 пр.п. до 3.56%, а по тези в евро – с 0.64 пр.п. до 3.27%.
  • През март 2014 г. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове се увеличава в сравнение с март 2013 г. с 0.46 пр.п. до 11.60%, а по тези в евро – с 0.04 пр.п. до 9.33%. При жилищните кредити в левове той се понижава с 0.32 пр.п. до 6.64%, а по жилищните кредити в евро – с 0.22 пр.п. до 7.09%.
  • Според МФ салдото по консолидираната фискална програма към края на 1-то тримесечие на 2014 г. е отрицателно в размер на 874,0 млн. лв. Постъпилите приходи и помощи са 6 574,9 млн. лв., а разходите (вкл. вноската в ЕС) са 7 448,9 млн. лв. Размерът на фискалния резерв е 5,9 млрд. лв.

Още статии от категорията