Бюджетното ни салдо е отрицателно 6-та поредна година

 • Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа към февруари 2014 г. е отрицателно в размер на 688,2 млн. лв. Приходите и помощите са 4 202,8 млн. лв. - 13,5% от годишните разчети за 2014 г. Разходите (вкл. вноската в ЕС) са 4 891,0 млн. лв. - 15,0% от разчета.
 • Фискалният резерв (ФР) към 28.02.2014 г. е 6,1 млрд. лв., в т.ч. 4,2 млрд. лв. депозити на ФР в БНБ и банки и 1,9 млрд. лв. вземания от фондовете на ЕС за сертифицирани разходи, аванси и други.
 • Държавният дълг в края на февруари е 7 684,4 млн. евро - вътрешният е 3 658,5 млн., а външният е 4 025,9 млн. Съотношението държавен дълг/БВП е 18,4%. В номинално изражение дългът намалява с 1,6 млн. евро спрямо края на януари.
 • Държавногарантираният дълг през февруари е 397,1 млн. евро и намалява със 7,2 млн. евро спрямо края на предходния месец. Съотношението държавногарантиран дълг/ БВП е в размер на 1%.
 • От началото на 2014 г. на бенефициентите по ОПАК са изплатени над 23,2 млн. лв., а от началото на програмния период през 2007 г. са изплатени 212,7 млн. лв. - 60,2% от целия бюджет на ОПАК.
 • По данни на НСИ през януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. нараства производството на твърди горива - с 13.6%, намалява на безоловен бензин - с 2.1%, дизелово гориво - с 16.9%, природен газ - с 12.0% и електроенергия - с 6.7%, а това на пропан-бутан остава без изменение.
 • През януари 2014 г. спрямо януари 2013 г. нарастват доставките на твърди горива - с 13.9%, пропан-бутан - с 32.0%, безоловен бензин - с 38.1% и дизелово гориво - с 10.2%, а намаляват тези на природен газ - с 5.9% и електроенергия - с 9.4%.
 • През януари 2014 г. средното натоварване на мощностите в промишлеността нараства с 1 пункт спрямо октомври 2013 г. и се оценява на 70.8%.
 • Според мениджърите от промишлеността през февруари 2014 г. спрямо януари т.г. се регистрира влошаване на поръчките от чужбина с 3.2 пункта.
 • За индивидуално потребление на населението през четвъртото тримесечие на 2013 г. се изразходват 71.4% от произведения БВП. Реалното увеличение на показателя спрямо същото тримесечие на 2012 г. е 1.5%.
 • През четвъртото тримесечие на 2013 г. средната работна заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2013 г. с 4.7% до 828 лв., а спрямо четвъртото тримесечие на 2012 г. нараства с 3.1%.

Още статии от категорията