Един работещ носи 6 500 лв за тримесечие за БВП

  • През четвъртото тримесечие на 2013 г. заетите лица в икономиката са 3,3 млн. На едно заето лице се падат 6 593.2 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт, като всеки зает създава средно 15.7 лв. БВП за един отработен час.
  • По актуализирани данни на НСИ през 4-то тримесечие на 2013 г. БВП е 21 463 млн. лв. (10 974 млн. евро) по текущи цени, на човек от населението се падат 2 954 лв. (1 511 евро). Растеж от 1.2% на БВП показват сезонно изгладените данни за 4-то тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. и 0.3% спрямо 3-то тримесечие на 2013 г.
  • За четвъртото тримесечие на 2013 г. равнището на производителността на труда е най-високо в сектора на услугите - 6 272.0 лв. брутна добавена стойност (БДС) средно на един зает, в индустриалния сектор е 6 038.9 лв.,а в аграрния сектор - 1 318.1 лв. БДС на един зает.
  • По актуализирани данни на Евростат през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо същото на 2012 г. БВП в ЕС-28 нараства с 1.1% и с 0.4% спрямо третото тримесечие на 2013 г.
  • По окончателни данни на НСИ произведеният БВП през 2012 г. е 78 089 млн. лв. (39 926 млн. евро) по текущи цени. На човек от населението се падат 10 689 лв. (5 465 евро). Преизчислен по цени на 2005 г., БВП през 2012 г. нараства с 0.6% спрямо 2011 г. За 2013 г БВП е 78 115 млн. лв. (39 940 млн. евро), а на човек се падат 5 493 евро. БВП за 2013 г. нараства в реално изражение с 0.9% спрямо 2012 г.
  • По актуализирани данни на НСИ създадената от националната икономика БДС за 2012 г. е 67 077 млн. лв. - с 0.1% повече спрямо 2011 г. С 0.6% се увеличава относителният дял на индустриалния сектор до 31.1%. Делът от сферата на услугите е 63.5% - с 0.6% по-малко, а на аграрния сектор е 5.4% и запазва нивото си от 2011 г. БДС за 2013 г. нараства в реално изражение с 1.1% спрямо 2012 г.
  • БДС през 4-то тримесечие на 2013 г. е 18 747 млн. лв. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. делът на аграрния сектор нараства с 0.1 пр.п. до 3.7%, на индустриалния - с 0.6 пр.п. до 27.3%, а на услугите намалява до 69.0% при 69.7% за същия период на предходната година. За 4-то тримесечие на 2013 г. БДС нараства с 1.8% спрямо същото на 2012 г. и с 0.6% спрямо 3-то тримесечие на 2013 г.

Още статии от категорията