Намаляват превозените пътници от всички видове транспорт

  • Превозените товари от товарния транспорт се увеличават с 5.4% през четвъртото тримесечие на 2013 г. в сравнение с предходното тримесечие. Спрямо третото тримесечие на 2013 г. се наблюдава намаление при превозените пътници от сухопътния, водния и градския електротранспорт с 3.2%.
  • През 4-то тримесечие на 2013 г. 685.4 хил. български граждани са реализирали туристически пътувания - 80.7% от тях само в страната, 16.3% - само в чужбина, а 3.0% в страната и в чужбина. Спрямо същото тримесечие на 2012 г. общият брой на пътувалите лица се понижава с 1.0% - в страната с 3.8%, а пътувалите в чужбина са с 16.5% повече. Средният разход при пътуване с лична цел е 218.66 лв. у нас и 389.32 лв. в чужбина, за професионално пътуване - 241.86 лв. у нас и 801.15 лв. в чужбина.
  • Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през януари 2014 г. спада с 2.0% в сравнение със същия месец на 2013 г. Цените намаляват в добивната промишленост - с 9.9%, в преработващата промишленост – с 0.4% и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 3.8%.
  • През февруари 2014 г. общият показател на бизнес климата запазва нивото си от предходния месец. Анкетите отчитат подобрение на показателя в промишлеността - с 1.5 пункта и строителството - 2.7 пункта и намаление в търговията на дребно – с 2.1 пункта и сектора на услугите - с 3.0 пункта.
  • По данни на БНБ в края на декември 2013 г. вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са 3.095 млрд. лв. (3.9% от БВП) при 3.244 млрд. лв. (4.2% от БВП) в края на декември 2012 г. Пасивите на дружествата са 4.140 млрд. лв. при 4.503 млрд. лв. към декември 2012 г.
  • Към края на декември 2013 г. вземанията по кредити на дружествата, специализирани в кредитиране, са 1.981 млрд. лв. (2.5% от БВП) при 1.879 млрд. лв. (2.4% от БВП) в края на декември 2012 г. Пасивите на дружествата са 2.593 млрд. лв. при 2.533 млрд. лв. към декември 2012 г.
  • Към края на декември 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, осъществяващи дейност у нас, са 1 436.8 млн. лв. - с 484.6 млн. лева (50.9%) повече спрямо декември 2012 г. Като процент от БВП общият размер на активите на тези фондове е 1.8%, което представлява повишение с 0.6%спрямо декември 2012 г. (1.2% от БВП).

Още статии от категорията