Спада индексът на цените на производител в промишлеността

  • Индексът на цените на производител в промишлеността на вътрешния пазар през декември 2013 г. спада с 2.8% спрямо същия месец на 2012 г. Цените намаляват с 12.1% в добивната промишленост, в преработващата - с 0.8%, и при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ - с 5.2%.
  • Пътуванията на български граждани в чужбина през декември 2013 г. са 238.2 хил., или с 2.2% под регистрираните през декември 2012 г. Посещенията на чужденци у нас са 405.8 хил. - с 2.2% повече. От тях най-голям е относителният дял на гражданите от ЕС - 52.9%, като в сравнение със същия месец на 2012 г. те намаляват с 3.2%.
  • През януари 2014 г. общият показател на бизнес климата се повишава с 4.6 пункта спрямо декември 2013 г. в резултат на по-благоприятните мнения на стопанските ръководители от всички наблюдавани отрасли – в промишлеността с 5.4 пункта, в строителството - с 6.6, в търговията на дребно - с 1.4 и в услугите - с 3.7 пункта.
  • През декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. нараства производството на твърди горива - с 9.5% и електроенергия - с 2.8%, а намалява на пропан-бутан - с 30.0%, безоловен бензин - със 17.7%, дизелово гориво - с 33.0% и природен газ - с 11.1%.
  • През декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. нарастват доставките на твърди горива - с 9.3%, пропан-бутан - със 17.2% и електроенергия - с 0.1%, а намаляват на безоловен бензин - с 33.3%, дизелово гориво - със 7.2% и природен газ - с 6.9%.
  • По данни на БНБ средният лихвен процент (СЛП) за фирмите по депозитите с договорен матуритет в левове през декември 2013 г. спрямо декември 2012 г. намалява с 0.43 пр.п. до 2.51%, а по тези в евро – с 1.43 пр.п. до 2.24%. СЛП за гражданите се понижава с 1.08 пр.п. до 3.76%, а по тези в евро – с 0.90 пр.п. до 3.43%.
  • През декември 2013 г. СЛП за гражданите по кредитите за потребление в левове се увеличава с 0.49 пр.п. до 12.57%, а в евро спада с 0.28 пр.п. до 9.01%. При жилищните кредити в левове той се повишава с 0.02 пр.п. до 7.06%, а в евро намалява с 0.25 пр.п. до 7.17%.
  • Според Министерството на финансите бюджетното салдо по консолидираната фискална програма на касова основа за 2013 г. е отрицателно в размер на 1 448,4 млн. лв. Фискалният резерв към 31.12.2013 г. е в размер на 4,7 млрд. лева.

Още статии от категорията