Броят на работещите в страната намалява

  • Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в България в края на септември 2013 г. са 2.26 милиона, или с 0.9% по-малко спрямо същия период на 2012 г. Средната брутна месечна работна заплата за месец юли 2013 г. е 800 лв., за август - 777 лв. и за септември - 801 лева.
  • През октомври 2013 г. общият показател на доверие на потребителите у нас намалява с 0.9 пункта спрямо равнището си от юли т.г.
  • Има намаление от 5.6% на строителната продукция през септември 2013 г. в сравнение със същия месец на 2012 г.
  • През септември т.г. оборотът в търговията на дребно нараства с 6.2% спрямо септември 2012 г.
  • Промишленото производство има ръст от 0.5% през септември т.г. спрямо същия месец на 2012 г.
  • Според МФ, бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към деветмесечието на 2013 г. е отрицателно в размер на 360,5 млн. лв. Постъпилите приходи и помощи по КФП са 21 307,9 млн. лв. (70,1% от годишните разчети). Разходите по КФП (вкл. вноската за ЕС) възлизат на 21 668,4 млн. лв. (67,8% от разчета). Фискалният резерв към 30.09.2013 г. е 5,0 млрд. лева.
  • Държавния дълг в края на септември 2013 г. е 6 672,3 млн. евро и нараства със 147,3 млн. евро спрямо края на август. Делът му към БВП е 16,3%. Държавногарантираният дълг достига 427,3 млн. евро и бележи намаление с 15,1 млн. евро спрямо август. Делът му към БВП е 1,0%.
  • По данни на БНБ, депозитите на фирмите са 512 хил. броя в края на септември 2013 г. - увеличение с 5.5% спрямо края на същото тримесечие на 2012 г. Тези депозити са в размер на 15.195 млрд. лв. и на годишна база нарастват с 6.2%. Депозитите на гражданите са 11.907 млн. броя, като намаляват с 2.4%. Размерът на тези депозити е 36.097 млрд. лв. и нараства с 8.5% на годишна база.
  • Кредитите на фирмите са 133 хил. броя в края на третото тримесечие на 2013 г. - с 2.5% повече. Размерът на тези кредити е 35.107 млрд. лева и се увеличава с 1.4% на годишна база. Броят на кредитите на гражданите нараства с 0.4% до 2.629 млн. броя. Размерът им намалява с 0.6% до 18.571 млрд. лева.

Още статии от категорията