72.3% от работещите са в частния сектор

По данни на НСИ през второто тримесечие на 2013 г. от общият брой на заетите лица (2 940.2 хил. ) - 3.8% (111.8 хил.) са работодатели, 7.5% (219.7 хил.) са самостоятелно заети (без наети лица), 88.1% (2 589.8 хил.) са наети лица и 0.6% (18.9 хил.) са неплатени семейни работници. От наетите лица 1 873.0 хил. (72.3%) работят в частния сектор, а 716.8 хил. (27.7%) - в обществения.

В сектора на услугите у нас работят 1 853.0 хил. (63.0%) от всички заети, в индустрията - 883.2 хил.

През второто тримесечие на 2013 г. от безработните лица в страната (437.3 хил.), продължително безработни са 243.8 хил., или 55.8% от всички безработни, като в сравнение с второто тримесечие на 2012 г. този дял почти се запазва.

Основен източник на доход на домакинствата през второто тримесечие на 2013 г. продължава да е работната заплата, която формира 54.2% от общия доход (1 168 лв.). Доходите от работна заплата са 633 лв. - с 8.6% повече спрямо същото тримесечие на 2012 г. Вторият по значение източник (26.8%) са тези от пенсии. Те нарастват с 9.1% до 312 лв. средно на лице от домакинство.

Най-голям дял при формиране на общия разход (1 059 лв. през второто тримесечие на 2013 г.) на българските домакинствата имат разходите за храна и жилище - 51.8% от всички разходи.


Още статии от категорията