Намаление на БВП за ЕС-28 с 0.2%

Статистическите данни на Евростат показват намаление на БВП за ЕС-28 с 0.2% през Q2 2013 спрямо Q2 2012. Най-голям спад отчитат Кипър – с 5.2% и Гърция - с 4.6%. Най-висок растеж се наблюдава в Латвия - с 4.3% и Литва - с 4.1%. За България в номинално изражение на БВП достига 19 321 млн. лева, (+ 0.2%).

Реализираната добавена стойност у нас през второто тримесечие на 2013 г. е 16 683 млн. лв., като нараства с 0.2% спрямо същото тримесечие на 2012 г. Най-голям дял формира секторът на услугите (61.2%), следван от индустриалния (32.9%) и аграрния сектор (5.9%).

По данни на БНБ в края на юни 2013 г вземанията на лизинговите дружества по финансов и оперативен лизинг са общо 3.091 млрд. лв. (3.9% от БВП) при 3.454 млрд. лв. (4.5% от БВП) в края на юни 2012 г. Пасивите на тези дружества са 4.332 млрд. лв. при 4.604 млрд. лв. през юни 2012 г.

Към края на юни 2013 г. средствата, управлявани от местните и чуждестранните инвестиционни фондове, осъществяващи дейност в България, възлизат на 1 211.3 млн. лева. Техният размер се увеличава с 375.8 млн. лева (45%) в сравнение с юни 2012 г. Като процент от БВП общият размер на активите на местните и чуждестранните инвестиционни фондове е 1.5% - повишение с 0.4 пр. п. спрямо юни 2012 г.

Цените на производител в селското стопанство за второто тримесечие на 2013 г. нарастват с 4.1% спрямо същото тримесечие на 2012 г. Цените на продукцията от растениевъдството се увеличават с 4.7%, а в животновъдството - с 3.4%.

През второто тримесечие на 2013 г. средният разход при пътуване с лична цел на едно лице на възраст 15 и повече навършени години е 214.40 лв. в страната и 433.70 лв. в чужбина, а за професионално пътуване - средно 306.90 лв. в страната и 1 112.40 лв. в чужбина.


Още статии от категорията